Strahan Harbour, Tasmania (CB530R)

Strahan Harbour, Tasmania (CB530R)